Tôn Vinh Danh Hiệu Và Thưởng Tiền Mặt Các Leader Tại Coin Đào FTC 2020 - 2021 - 2022


Danh Hiệu Và Thưởng Tiền Mặt Tại FTC
+ Dương Hồng Lễ (Leader 5 sao) / Ngày tham gia: 08/08/2020
Thưởng 1 Sao: 200$, 2 Sao: 500$, 3 Sao: 1000$, 4 Sao:2000$, 5 Sao:5000$ 
(Tổng thưởng = 8700$)

Nguyễn Thành Công (Leader 5 sao) / Ngày tham gia: 08/08/2020
Thưởng 1 Sao: 200$, 2 Sao: 500$, 3 Sao: 1000$, 4 Sao:2000$, 5 Sao:5000$ 
(Tổng thưởng = 8700$)


+ Nguyễn Lương Hoàng (Leader 4 sao) / Ngày tham gia: 08/08/2020
Thưởng 1 Sao: 200$, 2 Sao: 500$, 3 Sao: 1000$, 4 Sao: 2000$ 
(Tổng thưởng = 3700$)

+ Lê Nguyễn Trường An (Leader 3 sao) / Ngày tham gia: 11/08/2020
Thưởng 1 Sao: 200$, 2 Sao: 500$, 3 Sao: 1000$
(Tổng thưởng = 1700$)

+ Lê Thúy Mỹ (Leader 2 sao) / Ngày tham gia: 14/08/2020
Thưởng 1 Sao: 200$, 2 Sao: 500$. 
(Tổng thưởng = 700$)

+ Nguyễn Thị Thắm (Leader 1 sao) / Ngày tham gia: 30/09/2020
Thưởng 1 Sao: 200$
(Tổng thưởng = 200$)

Không có nhận xét nào: